STANISŁAW MACLEODSHOW:  ALL  SELECTED  ARCHIVE

Collaborative Futures


Year: 2021
Location: Glasgow, Scotland
Filed under: Strategy, ResearchSocial


(EN)

In a collaboration between the GSA and Glasgow's Centre for Civic Innovation (CCI), this social innovation project brings together a team of design professionals, students, graduates and staff. It explores the idea of participatory democracy in order to inform Glasgow's future social, environmental and political ecosystems.

Looking beyond traditional interpretations of decision-making, Collaborative Futures looks at democracy as an everyday experience, focusing on spontaneous neighbourhood interactions and informal networks, and their contribution to larger, centralised power structures.

A series of remote engagements, workshops and collaboration with third-sector organisations made it possible to speculate about the role of trust in maintaining equitable relationships between citizens and organisations in 2030.

Looking at the convergence of tangible and intangible support systems and networks helped us to develop a critical understanding of the operational challenges and barriers in the way public organisations function.

A full report of the project can be downloaded here.
(PL)

Jako współpraca pomiędzy dwoma publicznymi organizacjami, ten projekt innowacji społecznej skupia zespół profesjonalistów w dziedzinie projektowania, absolwentów i urzędników. Bada ideę demokracji uczestniczącej, w celu zyskania wskazówek o przyszłych warunkach społecznych, środowiskowych i politycznych w Glasgow.

Wychodząc poza tradycyjne interpretacje procesu decyzyjnego, Collaborative Futures przygląda się demokracji jako codziennemu doświadczeniu, skupiając się na spontanicznych interakcjach sąsiedzkich i nieformalnych sieciach oraz ich wkładzie w większe, scentralizowane struktury władzy.

Seria zdalnych spotkań, warsztatów i współpraca z organizacjami trzeciego sektora umożliwiły spekulacje na temat współ-zaufania w utrzymywaniu sprawiedliwych relacji pomiędzy obywatelami i organizacjami w 2030 roku.

Spojrzenie na zbieżność materialnych i niematerialnych systemów wsparcia i sieci pomogło nam rozwinąć krytyczne zrozumienie wyzwań operacyjnych i barier w sposobie funkcjonowania organizacji publicznych.

Pełny raport z projektu można pobrać tutaj.

With thanks to:
Centre for Civic Innovation
Pauline Barbier
Neal Cameron
Heather Hamilton
Chris Jamieson
Mafalda Moreaud
Edoardo Piroddi
Zsofia Szonja Illes
©2023
Stanisław is a multidisciplinary designer, currently based in Warsaw, Poland.